Voorwaarden

Artikel 1 : Algemeen.

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transacties, aangegaan door en met JavaJam met betrekking tot: de verkoop van muziekinstrumenten en muziek- en lichtapparatuur, zowel nieuw als gebruikt, de verhuur van geluid- en lichtsystemen, de huur van de studio, voor de vervaardiging van geluidsopnamen en geluidsdragers,bewerkingen daarvan, de levering van materialen dan wel het verlenen van diensten in de ruimste zin des woords, al dan niet in verband met die opnamen of geluidsdragers, het organiseren van evenementen en in bemiddelen tussen organisatoren en artiesten, het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van voornoemde zaken of zijdelings verwante zaken.

Artikel 2 : Definities.

A. Cliënt: De persoon die, of het bedrijf dat de opdracht plaatst dan wel de persoon of het bedrijf namens wie de opdracht door een derde wordt geplaatst.

B. Opdracht: De schriftelijk vastgestelde afspraak tot het leveren van diensten, vallend binnen de bedrijfsomschrijving van JavaJam.

C. Opname(n): Alle door de studio verleende diensten met betrekking tot vervaardiging van geluidsopnamen in welke vorm dan ook waarin onder meer begrepen, doch niet beperkt tot: Opname, Mixage, Editing, Mastering, Kopiëren, Overzettingen, enzovoort.

D. Producties: Alle door JavaJam verleende diensten met betrekking tot vervaardiging van geluidsdragers zoals bijvoorbeeld CD, Cassette, Minidisk, DAT, CD-R, Videotape enzovoort in welke oplage dan ook. Verzorging van bijbehorende zaken als drukwerk, lithografie, ontwerp, fotografie inbegrepen. Voorts alle diensten die indirect betrekking hebben op de vervaardiging, de afzet, promotie maar ook de inhoud van het geheel, zoals management, coachen, reclame, distributie en inhoudelijk: componeren, arrangeren, uitvoeren en produceren.

E. Aanbiedingen: Een vrijblijvend aanbod.

Artikel 3 : Toepasselijkheid van de bepalingen.           

Behalve indien schriftelijk anders overeengekomen is, zijn deze bepalingen van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van JavaJam en prevaleren derhalve boven alle afwijkende verkoopcondities dan wel algemene voorwaarden van de Cliënt. Voornoemde voorwaarden van de Cliënt zijn derhalve uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten, behalve indien deze (of een deel daarvan) uitdrukkelijk en schriftelijk door JavaJam zijn geaccepteerd.

Artikel 4 : Opdracht en Opdrachtacceptatie.

JavaJam is slechts dan gebonden aan een opdracht wanneer deze schriftelijk, middels overeenkomst, is geaccepteerd. In deze overeenkomst zijn vermeld: Omschrijving van de opdracht, data en alle verdere bijbehorende specificaties van diensten en faciliteiten. Voorts is middels een offerte een prijsindicatie bijgevoegd die conform de afspraken is opgesteld. Afwijkingen die optreden in de afspraken gaandeweg de opdrachtperiode hebben, mogelijk, een prijsafwijking tot gevolg. Cliënt is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijk overeenkomst.

Artikel 5 : Verbintenis van partijen.

JavaJam zal voor opname(n) en/of producties haar apparatuur, ruimte en nodige personeel beschikbaar stellen voor het bedienen van die apparatuur en zal er zorg voor dragen dat alles functioneert zoals het dient te functioneren maar garandeert niet dat apparatuur en personeel geschikt zijn voor de wensen van de Cliënt. Cliënt zal zich vooraf ervan overtuigen dat deze apparatuur en het personeel geschikt is voor zijn beoogde doel. Cliënt zal zich ook op de hoogte stellen van de prestaties van JavaJam. JavaJam is niet aansprakelijk voor door Cliënt beschikbaar gestelde en/of gebruikte apparatuur, instrumenten alsmede opnamen en geluidsdragers afkomstig van een ander bedrijf en kan het gebruik hiervan weigeren. Bij verhuur is Cliënt aansprakelijk op alle fronten voor schade aan goederen, vanaf het verlaten van het gebouw tot terugkomst in het gebouw. JavaJam is gerechtigd een borgsom in te stellen of om alle schade achteraf op Cliënt te verhalen, behalve bij aantoonbaarheid van reeds aanwezige schade vooraf. Bij verkoop gelden de fabrieksgaranties en termijnen zoals bijgeleverd bij producten.

Artikel 6 : Annulering van een opdracht.

Een opdrachtovereenkomst met een prijs van meer dan € 2.000 (tweeduizend euro) dient minimaal 2 weken voor de aanvangsdatum of 4 weken voor de leveringsdatum schriftelijk te worden geannuleerd. Wanneer Cliënt annuleert binnen deze 2 c.q.4 weken zal 75 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden en voldaan dienen te worden door Cliënt. Een annulering binnen 48 voor aanvang of levering zal geheel in rekening gebracht worden. Een opdrachtovereenkomst met een prijs van minder dan tweeduizend (2.000) euro dient 2 weken voor aanvangsdatum of 3 weken voor leveringsdatum geannuleerd te worden. Wanneer annulering binnen deze 2 c.q.3 weken plaatsvindt is Cliënt gehouden om 75% van het overeengekomen bedrag te betalen. Een annulering binnen 48 uur voor aanvang of levering zal geheel in rekening gebracht worden Bij het niet verschijnen van Cliënt op aanvangsdatum of leveringsdatum zal het gehele bedrag in rekening gebracht worden.
Gelet op het voorgaande zullen alle bijkomende annuleringskosten, direct of indirect in zijn geheel op Cliënt verhaald worden.

Artikel 7 : Vermindering c.q. vermeerdering van het overeengekomen bedrag.

Wanneer een opdracht afwijkt ten opzichte van de overeenkomstofferte voor wat betreft studiotijd, materialen of geluidsdragers zal dit zo spoedig mogelijk verrekend worden, doch echter binnen maximaal 30 werkdagen na beëindiging van de opdracht. Bij CD producties kan het aantal met 10% afwijken. Verrekening hiervan zal plaats vinden op basis van overeengekomen stukprijs.

Artikel 8 : Betaling.

Alle betalingen dienen voor 50% bij aanvang van het opnameproces/productieproces/ bestelling/offertebevestiging/deelname voldaan te zijn. De betaling van de overige 50% dient te geschieden na beëindiging van de opname of bij levering van 1 of meer geluidsdragers/diensten/artikelen. Afwijkingen hieromtrent dienen in de overeenkomst vermeldt te staan. Bij het ontbreken van de aanvangsbetaling kan JavaJam besluiten om aanvang uit te stellen tot betaling plaatsgevonden heeft. Deze extra tijd zal wel in rekening gebracht worden. Wanneer de laatste betaling niet plaatsvindt zal er niet geleverd worden. Wanneer deze afrekening niet plaats heeft gevonden binnen een week na de overeengekomen datum zal er zonder dat er een aankondiging nodig is een rente van 1,5 % per maand in rekening gebracht worden naast de geldende wettelijke rente. In geval van niet tijdige betaling of weigering tot betaling is Cliënt verplicht alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag. Het te leveren materiaal en eventueel achtergebleven materiaal blijft eigendom van JavaJam totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid.

JavaJam is niet aansprakelijk voor schade of vertraging op levering of opname, ontstaan door toedoen van Cliënt. Cliënt en bijbehorende personen zullen aanwijzingen omtrent de opdracht opvolgen en zich houden aan de instructies tijdens aanwezigheid gedurende het productieproces, zowel op het gebied van opname en/of leveringsvoorwaarden, alsook gedragsmatig ten opzichte van apparatuur en personeel. Alle schade wegens wangedrag op welk punt dan ook, zal verhaald worden op Cliënt. Wanneer door grove nalatigheid, en bewezen schuld, schade is ontstaan aan Cliënt of iets van Cliënt, zal dit verhaald kunnen worden op JavaJam tot een bedrag van € 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd euro) maximaal. Cliënt blijft echter zelf aansprakelijk voor eigen schade, ontstaan tijdens verblijf van personen of apparatuur in het bedrijfspand. Deze schade is nimmer voor rekening van JavaJam. Ook het zoekraken of beschadigd raken van achtergebleven materiaal is voor risico van de Cliënt, in bewaring gegeven geluidsmateriaal inbegrepen. De Cliënt vrijwaart hierbij JavaJam van alle schadeclaims, zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 10 : Overmacht.

In geval van duidelijk aanwezige overmacht in het algemeen en overmacht in het bijzonder aan de zijde van JavaJam is deze gerechtigd de overeenkomst en bijbehorende opdracht uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de Cliënt. Onder deze overmacht wordt verstaan :Stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte (met geldige doktersverklaring),gebrek aan personeel, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen,stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van toeleveranciers, uitvallen van opname apparatuur evenals plotseling opkomende,niet direct te verhelpen storingen in de apparatuur. Cliënt is verplicht de tot dan toe gemaakte kosten te betalen.

Artikel 11 : Het niet nakomen van de bepalingen.

JavaJam is gerechtigd om alle activiteiten omtrent de opdracht onmiddellijk te staken bij het in gebreke blijven van de Cliënt. De Cliënt is verplicht de eventuele schade en het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.

Artikel 12 : Copyrights, Mechanische rechten, etc.

Cliënt verplicht zich om alle toestemmingen en vrijwaringen/licenties etc. te hebben van betreffend materiaal voor opname of geluidsdragers van de opdracht te hebben verkregen en vrijwaart JavaJam uitdrukkelijk van aanspraken van derden te dier zake.

Artikel 13 : Geldigheid.

Wanneer om welke reden dan ook, een bepaling of een deel daarvan buiten werking treedt, blijven de rest van deze voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 14 : Toepasselijk recht.

Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen zal dit voorgelegd worden aan een rechter naar keuze van JavaJam.